Актуални проекти

На 16.09.2022 г. ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-6.002-0115-C01Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на проекта е предоставене на фокусирана подкрепа на ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в подобряване на енергийната ефективност на ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД, което от своя страна да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаване на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на предприятието.

Срок на договора: 10 месеца (16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.)

Място на изпълнение: гр. Смолян

Стойност на договора: 212 313,69 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 106 156,84 лв. 

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-6.002-0115-C01Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, и след проведени избори на изпълнители, ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД сключи договори по следните поръчки:

1.    За изпълнение на поръчка с предмет „Доставка и монтаж на прозрачни ограждащи конструкции – прозорци и врати – с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) – 94.87 м2 и с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост – 19.45 м2, на производствени помещения в „Дриймс къмпани“ ЕООД“ на 19.01.2023 г. бе сключен договор с фирма „ИЛИОС ПОРТ“ ООД с предложена цена 36 310,00 лв. без ДДС.

2.    За изпълнение на поръчка с предмет „Доставка и монтаж на топлоизолационни системи от сандвич панели за покриви – 400 м2, на производствени помещения в „Дриймс къмпани“ ЕООД“ на 23.01.2023 г. с фирма „КИПРИДА“ ЕООД, ЕИК 120609497, с предложена цена 101 120,00 лв. без ДДС

 

3.    За изпълнение на поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел на биомаса с номинална мощност не по-малка от 50kW и не по-голяма от 100kW – 2 бр.“ на 17.03.2023 г. с фирма „РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД, ЕИК 120604443, с предложена цена 74 704,00 лв. без ДДС.