Актуални проекти

На 16.09.2022 г. ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-6.002-0115-C01Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на проекта е предоставене на фокусирана подкрепа на ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в подобряване на енергийната ефективност на ДРИЙМС КЪМПАНИ ЕООД, което от своя страна да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаване на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на предприятието.

Срок на договора: 10 месеца (16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.)

Място на изпълнение: гр. Смолян

Стойност на договора: 212 313,69 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 106 156,84 лв.